Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego PZS „CEZAS” SP. z o.o. Kielce

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep dostępny na stronie internetowej pod adresem www.cezaskielce.pl/regulamin  zwany dalej Sklepem Internetowym prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres Peryferyjna 12, 25-562 Kielce, o kapitale zakładowym 130 000zł, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000032049 , posiada NIP: 9591461067 REGON 292371514
 2. Dane kontaktowe:

a)    Adres pocztowy :

P.Z.S. Cezas Spółka z o.o.

ul. Peryferyjna 12 ,

25-562 Kielce

b)    Adres poczty elektronicznej : biuro@cezaskielce.pl ;

c)     Numer telefonu do Działu Handlowego : 505941057 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 (opłata jak zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient)

 

 1. Ilekroć w regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć”

1)    Cezas - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres Peryferyjna 12, 25-562 Kielce, o kapitale zakładowym 130 000zł,  zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000032049, posiada NIP: 9591461067 REGON 292371514

2)    Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Cezas dostępny na stronie internetowej pod adresem www.cezaskielce.pl/regulamin  

3)    Klient – osoba fizyczna która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzystała ze Sklepu internetowego w szczególności , która na zasadach określonych niniejszym regulaminem składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego

4)    Konsument- Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Cezas niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego

5)    Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

6)    Czas realizacji zamówienia- liczba dni roboczych, w których Cezas skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia do Klienta oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika pod wskazany przez Klienta adres w zamówieniu

7)    Zamówienie-  oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego w chwili składania zamówienia się w asortymencie Sklepu internetowego, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Cezas przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia

8)    Serwis- serwis internetowy administrowany przez Cezas dostępny na stronie internetowej pod adresem www.cezaskielce.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego w szczególności zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Cezas, zasady wykonywania tych umów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepie internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1)    Posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego dostępem do sieci Internet

2)     Posiadanie przeglądarki internetowej

3)    Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej ( e-mail)

 1. W calu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Cezas podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Cezas zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL( SecureSocketLayer)
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu

b)     korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów

c)     Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym

d)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

f)     niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego  niezamówionej informacji handlowej ( spam)

 

 1. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Cezas z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu, w stosunku do Klientów,  będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

 

 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE
  1. Cezas świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.cezaskielce.pl
  2. Usługa Moje Konto polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
  3. Rejestracja Moje Konto w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna
  4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania konta Klienta. Klient, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie internetowym ma możliwość dodawania produktów do Schowka, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
  5. Klient może zarejestrować konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki zaloguj lub nacisnąć  „ Utwórz konto” pod adresem  www.cezaskielce.pl/index.php/customer/account/login
  6. Zarejestrowanie konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu imienia, nazwiska,  adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia konta, realizacji i obsługi zamówień w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia konta.
  7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „ Zarejestruj się”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie konta. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego została zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie konta. Usługa konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  8. Po zarejestrowaniu konta, Klient może załogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
  9. Klient  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie Cezas za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres biuro@cezaskielce.pl  albo w formie pisemnej na adres pocztowy Cezas wskazany w niniejszym regulaminie w §1pkt2a) żądania usunięcia konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
  10. Cezas może wypowiedzieć umowę oświadczenie usługi konta z  zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

a)    Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu

b)    Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje

c)     Korzystanie przez klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie

d)    Przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

 1. Cezas może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta przesyłając Klientowi oświadczenie  o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej ( adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi konta  przez którakolwiek ze stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usług konta za zgoda obu stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem konta ze Sklepu internetowego przy czym nie ma ono wpływu na prawa nabyte przez strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego po zalogowaniu przez złożenie zamówienia.
  2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową www.cezaskielce.pl
  3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego
  4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówień jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jako obligatoryjne oraz wyrażenie zgody przez zaznaczenie odpowiedniego pola na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolnie i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
  5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.cezaskielce.pl skompletować zamówienie, sposób płatności a następnie zatwierdzić  zamówienie poprzez naciśniecie przycisku „ zamów”. Naciśniecie przycisku zamów oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  6. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśniecie „ dodaj do Koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz czasem realizacji. Po naciśnięciu „Kupuję” Klient wybiera sposób płatności i wypełnia formularz.
  7.  Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu zamówienia obejmujących:
   1. Dane adresowe i kontaktowe zamawiającego, odbiorcy, płatnika,
   2. Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną,
   3. Rodzaj dostawy
   4. Formę płatności.
 4. Klient, który zarejestrował konto w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem konta po zalogowaniu się Sklepu internetowego.
 5. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Informacja o wartości zamówienia, bez kosztów jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Koszty dostarczenia towaru są podane w zakładce „dostawa i płatność” www.cezaskielce.pl/index.php/dostawa-platnosc
 7. trakcie procedury składania zamówienia aż do momentu naciśnięcia „ Zamów” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu płatności oraz danych podanych w formularzu zamówień. W celu zmiany zamówienia należy nacisnąć przycisk „edytuj”  
 8.  Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Cezas oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego zamówieniem.
 10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej ( e- mail) wskazany w formularzu zamówienia Lu w koncie Klienta zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzaniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przekazania go do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Cezas. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia do realizacji wraz załącznikami w formacie PDF postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 11. Świadczenie usług przez Cezas drogą elektroniczna w zakresie umożliwienia składania zamówień na towary oferowane przez Cezas za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Cezas albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się ze realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizacje zamówienia, Cezas niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany na formularzu zamówienia lub na koncie Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować zamówienie w całości informując o tym Cezas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cezaskielce.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Cezas wskazany w §1pkt2a) Regulaminu
 13.  W przypadku określonym w pkt. 16, gdy Klient już dokonał zapłaty za zamówiony towar z góry, Cezas zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednia część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba ze Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku ze zwrotem.  
 14. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez Cezas przesyłki z zamówieniem do Klienta.  Osiwadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostac złozone przez nacisnięcie na link „anuluj”
 15. CENY TOWARÓW
  1. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT).
  2. Cezas zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w katalogu bez uprzedzenia. Zmiana ceny po przyjęciu zamówienia może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.
  3. Ceny towarów na stronach i internetowych nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w §5 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówienia są każdorazowo podawane na stronie internetowej w trakcie składania zamówienia i uwzględniane SA w całości wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jej dostarczenia.
  4. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej sklepu zamieszczone są pod adresem www.cezaskielce.pl/index.php/dostawa-platnosc.
  5. Cena wiążącą i ostateczna jest cena podana w koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili jego złożenia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  6. Informacja handlowa dotyczy towarów , których ilość magazynowa jest większa niż 0. Towary o ilości magazynowej równej 0 są dostępne na zamówienie.

 

 1. SPOSÓB ZAPŁATY CENY NA ZAMÓWIONY TOWARORAZ OPŁAT ZA  DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU
  1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności i oraz kosztów dostarczenia towaru:

a)    gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b)    szybkim przelewem bankowym ( e-transfer) – Klient dokonuje zapłaty przez otrzymany link do płatności (e-transfer)

c)     przelewem internetowym  bankowości elektronicznej

 1. Klient, który przy składaniu zamówienie wybrał płatność przy odbiorze ( płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEN, SPOSÓB I KOSZTY DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO TOWARU
  1. Towary zamawiane za pośrednictwem  Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, towar jest dostarczany:

a)    za pośrednictwem firmy kurierskiej……

b)    za pośrednictwem Poczty SA

 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 2. Dostarczenie towaru zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówionego towaru jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 3. Koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą:

a)    Klient w przypadku zamówień gdy łączna cena zamówionego towaru jest niższa niż 2000zł

b)    Cezas w przypadku zamówień gdy łączna cena zamówionego towaru jest równa bądź wyższa niż 2000zł

 1. Koszty dostarczania zamówionego towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynoszą zgodnie z informacją zamieszczoną przy zamówieniu na stronie
 2. Czas realizacji zamówienie złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego ustalany jest każdorazowo do konkretnego zamówienia
 3. Towary zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Cezas fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.
 4. W czasie do 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przeprowadzana jest weryfikacja, w ramach której określany jest sposób dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e – mail.
 5. W przypadku gdy zamówiony towar nie będzie dostępny w magazynie, Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e – mail), w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. W przypadku braku takiej odmowy przyjmuje się, że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, był kompletny i nieuszkodzony w chwili jego wydawania Klientowi.

 

 1. PRAWO ODSTĘPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 23ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U z 2014r z późn. zm. ) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów,  z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7 i pkt 8 poniżej. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)    Dla umowy, w wykonaniu której Cezas wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności ( np.. umowa sprzedaży) –od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części

b)    Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

 1. Konsument może od umowy odstąpić informując Cezas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia na przykład przez wysłanie pism na adres podany w §1pkt 2a) niniejszego Regulaminu z dopiskiem  „ odstąpienie od umowy” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail) na adres sklep@cezaskielce.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonani przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na podległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Cezas przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4.  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar Cezasowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument poinformował Cezas o odstąpieniu od umowy
 5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Cezas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów wynikających ze zwrotu towaru.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Cezas przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba ze Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie opłat w związku ze zwrotem z zastrzeżeniem pkt. 7 powyżej.
 8. Cezas może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie – nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością)
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.04.2014r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r, poz827 z późn.zm), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    O świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy

b)    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c)     W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulęgająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

d)    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)    W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 7 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Cezas jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Cezas ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (teks jednolity Dz. U. z 2014 poz.121 z późn. Zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego
 2. Towary w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w pisemnej gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy wraz z dostarczonym towarem
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w Cezas w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres podany w §1 pkt2 a) niniejszego Regulaminu z dopiskiem „ Reklamacja”
 4. W reklamacji należy wskazać w szczególności:

a) Imię i  nazwisko,

b) Adres do korespondencji,

c) pełna nazwa towaru,

d)numer faktury zakupu lub paragonu i datę zakupu

e)numer zamówienia oraz jego datę

f) opis uszkodzenia oraz datę jego stwierdzenia

g)żądanie Klienta,

h)inne dane np. adres poczty elektronicznej ( e-mail) jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Reklamacje można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” pod adresem www.cezaskielce.pl/index.php/reklamacje-zwroty. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi z niego korzystać ani nim się kierować
 2. Klient, który wykonuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek na swój koszt dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w informacji przekazanej przez Cezas lub na adres w skazany w  §1 pkt2 a) niniejszego Regulaminu
 3. W większości przypadków reklamacje na towary objęte rękojmią są rozpatrywane i realizowane przez autoryzowane punkty serwisowe. Adresy punktów handlowo – serwisowych są umieszczane na kartach gwarancyjnych oraz znajdują się na stronach internetowych producentów. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych, a w przypadkach uzasadnionych wykonaniem ekspertyzy, sprowadzeniem części, bądź innymi okolicznościami, niezależnymi od gwaranta, termin ten może być przedłużony do 30 dni.
 4. Reklamacja dotycząca usługi Newslettera lub innych usług świadczonych droga elektroniczna powinna zawierac w szczególności:

a)Imię i  nazwisko,

b) Adres do korespondencji,

c) opis sprawy oraz datę jego stwierdzenia

d)żądanie Klienta,

e) inne dane np. adres poczty elektronicznej ( e-mail) jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedz za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastapi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Cezas.

 1. Gwarancja może określać inne zasady zgłaszania reklamacji, w szczególności zwalniać Klienta z obowiązku dostarczenia towaru do gwaranta.
 2.  W przypadku wystąpienia braków w złożonej reklamacji, Cezas zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEN
  1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen, a także zasady dostępu do tych procedur są dostepbne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych( miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,  do których zadan statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod nastepującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Konsument posiada m.in. nas tepujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a)    Zwrócenie się do inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawach polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

b)    Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

c)     Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej UOKiK pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.09.2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz 1214)

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 

 1. NEWSLETTER

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnionego przez Cezas. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów,  którzy go zamówili poprzez wpisanie w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) przez co wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz 1422)
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres wysyłana jest informacja, w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności  informacje o ofercie produktów Cezas , aktualnych promocjach, oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Cezas. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z Newslettera naciskając link umieszczony w stopce każdego Newslettera przycisk „Zrezygnuj”
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres Peryferyjna 12, 25-562 Kielce, o kapitale zakładowym 130 000zł, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000032049 , posiada NIP: 9591461067 REGON 292371514 , która jest administratorem danych osobowych.
  2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne jednakże konieczne w celu rejestracji lub złożenia zamówieni, ich realizacji i obsługi. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.    
  3. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczna, której ;przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedur rejestracji lub składania zamówienia.
  5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi towarów j. DHL Poczta Polska. W przypadku gdy zapłata za zamówiony towar dokonywana jest x góry dane są przekazywane także podmiotowi za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych informacji ograniczony jest do niezbędnego minimum.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Cezas na adres wskazany §1 pkt2 a) niniejszego Regulaminu  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@cezaskielec.pl 
  7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych
  8. Cezas,  jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27.08.2997r. o ochronie danych osobowych.
  9. Cezas wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika), z którego dokonano połączenia z Serwisem podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu) na którym zostały zapisane.
  10. Pliki Cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstroi Serwisu),badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
  11. Pliki Cookies są  wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywane przez Użytkownik do przeglądania zawartości Serwisu.
  12.  Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia aby blokowała Cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku Cookiem na urządzeniu z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się zdarzyć ze korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
  13. INNE POSTANOWIENIA
   1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
   2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.cezaskielce.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.z 2014, poz 121 z późn. zm)
   3. Cezas honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23.04.1964r. (tekst jednolity Dz.U.z 2014, poz 121 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 30.04.2014r.o prawach Konsumenta (Dz.U.z 2014r, poz 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek prawa Klientów wynikających z  przepisów prawa
   4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin pod adresem www.cezaskielce.pl/index.php/regulamin , oraz w siedzibie Cezas. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
   5. Cezas zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.cezaskielce.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym konta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie  w terminie podanym w wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie  Regulaminu . Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował konto w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Cezasowi  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta w sposób wskazany w  §2 niniejszego Regulaminu.
   6. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszelkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
   7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.z 2014, poz 121 z późn. zm), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30.04.2014r. (Dz.U.z 2014r, poz 827)
   8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): biuro@cezaskielce.pl , numer telefonu do Działu Handlowego: +48 41 331 51 72, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cezaskielce.pl  lub pismo wysłane pocztą na adres:

P.Z.S. Cezas Spółka z o.o.

ul. Peryferyjna 12 ,

25-562 Kielce

 

z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

P.Z.S. Cezas Spółka z o.o.

ul. Peryferyjna 12 ,

25-562 Kielce

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

P.Z.S. Cezas Spółka z o.o.

ul. Peryferyjna 12 ,

25-562 Kielce

e-mail: biuro@cezaskielce.pl
         

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

     data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     Adres                                                                          

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ta strona posiada technologię cookies, która pomaga nam w analizie użytkowników, aby polepszać jakość usług. Jeżeli nie akceptujesz plików cookies, wyłącz je w swojej przeglądarce internetowej.

Megamenu

Moja lista życzeń0

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku